Do We Really Want the Beis Hamikdash? Understanding the Significance of the Three Weeks

Rabbi Eli Ozarowski

July 7, 2007

 1. משנה סוטה ט:יג

  רשב"ג אומר העיד ר' יהושע מיום שחרב בהמ"ק אין יום שאין בו קללה ולא ירד הטל לברכה וניטל טעם הפירות. ר' יוסי אומר אף ניטל שומן הפירות.

 2. ברכות נט:א

  אמר רפרם בר פפא א"ר חסדא מיום שחרב בהמ"ק לא נראית רקיע בטהרתה שנאמר (ישעיהו נ) אלביש שמים קדרות ושק אשים כסותם:

 3. שלחן ערוך אורח חיים א:ג

  ראוי לכל ירא שמים שיהא מיצר ודואג על חורבן בית המקדש.

 4. משנה תורה הלכות מלכים ומלחמות יב:א

  אל יעלה על הלב שבימות המשיח, ייבטל דבר ממנהגו של עולם, או יהיה שם חידוש במעשה בראשית; אלא עולם כמנהגו הולך. וזה שנאמר בישעיה "וגר זאב עם כבש, ונמר עם גדי ירבץ" (ישעיהו יא,ו), משל וחידה. עניין הדבר—שיהיו ישראל יושבין לבטח עם רשעי העולם, המשולים בזאב ונמר: שנאמר "זאב ערבות ישודדם, נמר שוקד על עריהם" (ירמיהו ה,ו). ויחזרו כולם לדת האמת, ולא יגזולו ולא ישחיתו, אלא יאכלו דבר המותר בנחת כישראל, שנאמר "ואריה, כבקר יאכל תבן" (ישעיהו יא,ז; ישעיהו סה,כה).

 5. משנה תורה הלכות מלכים ומלחמות יב:ה

  ובאותו הזמן, לא יהיה שם לא רעב ולא מלחמה ולא קנאה ותחרות—שהטובה תהיה מושפעת הרבה, וכל המעדנים מצויין כעפר. ולא יהיה עסק כל העולם, אלא לדעת את ה' בלבד.

 6. משנה אבות ה:ה

  עשרה ניסים נעשו בבית המקדש: לא הפילה אישה מריח בשר הקודש, ולא הסריח בשר הקודש מעולם, ולא אירע קרי לכוהן גדול ביום הכיפורים, ולא נראה זבוב בבית המטבחיים, ולא נמצא פסול בעומר ובשתי הלחם ובלחם הפנים, ולא כבו הגשמים את עצי המערכה, ולא נצחה הרוח את עמוד העשן, עומדים צפופים ומשתחווים רווחים, ולא הזיק נחש ועקרב בירושלים מעולם, ולא אמר אדם לחברו צר לי המקום שאלין

 7. משנה ברורה אורח חיים א:ג

  כתב של"ה שבכל סעודה יאמר "על נהרות בבל" ובשבת וכן בימים שאין אומרים בהם תחנון יאמר "שיר המעלות בשוב ה' וגו'". והעיקר שידע מה קאמר ואחר כונת הלב הן הדברים.

 8. שלחן עורך אורח חיים תקנ"א

  משנכנס אב ממעטין בשמחה.

 9. תענית ל:ב

  וחכ"א כל העושה מלאכה בט' באב ואינו מתאבל על ירושלים אינו רואה בשמחתה שנא' (ישעיהו סו) שמחו את ירושלם וגילו בה כל אוהביה שישו אתה משוש כל המתאבלים עליה. מכאן אמרו כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה ושאינו מתאבל על ירושלים אינו רואה בשמחתה.